Chi tiết tin

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG HẰNG NĂM

Người đăng: Admin Công đoàn Ngày đăng: 16:15 | 16/05 Lượt xem: 3256

Xác định tầm quan trọng của công tác quy chế dân chủ ở cơ sở, trong những năm qua, các cấp công đoàn toàn tỉnh đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng chỉ đạo, tham gia với chính quyền, chuyên môn đồng cấp triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Công đoàn phối hợp cùng thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ sử dụng lao động xây dựng quy chế dân chủ, các nội quy, quy chế tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), Hội nghị Người lao động (NLĐ) và kiện toàn hoạt động của Ban thanh tra nhân dân (TTND) trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước.

Hằng năm, LĐLĐ cấp huyện phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành phối hợp với lãnh đạo các Sở chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, trong đó có Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ.
Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Phát biểu tại Tọa đàm   “Nâng cao chất lượng hiệu quả việc thực hiện
Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh” do Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ tỉnh tổ chức
Hằng năm có 100% cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức Hội nghị CBCCVC theo tinh thần Nghị định số 04/2015/NĐ-CP. Về cơ bản, Hội nghị CBCCVC đã trở thành diễn đàn phát huy dân chủ trực tiếp của CBCCVC, người lao động và vai trò đại diện của công đoàn cơ sở trong việc tham gia với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch công tác, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCCVC, người lao động hằng năm; hoàn thiện các quy chế nội bộ; là nơi Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thể hiện rõ trách nhiệm của mình về bảo đảm việc làm, thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc cho CBCCVCLĐ; là nơi CBCCVCLĐ chia sẻ khó khăn cùng Thủ trưởng nhằm thống nhất biện pháp khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ chính trị và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.Đa số các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, hợp tác xã có tổ chức Công đoàn thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức Hội nghị NLĐ hằng năm theo quy định tại Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013, Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018, Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ đạt từ 74,2% đến 81%.
Nhìn chung, thông qua Hội nghị CBCCVC và Hội nghị NLĐ đã phát huy quyền làm chủ của CBCCVC và người lao động; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp qua việc lấy ý kiến để bổ sung hoàn thiện nội quy, quy chế; đồng thời công khai các nội dung theo quy định của pháp luật; xây dựng đội ngũ CBCCVC là công bộc của dân, có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả; phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu Nhân dân.
Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (TTND) trong các cơ quan, đơn vị được các cấp công đoàn thường xuyên chú trọng và củng cố. Các Ban TTND đã phát huy hiệu quả nhiệm vụ giám sát việc thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCCVC, thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở,... góp phần phát huy dân chủ, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CBCCVC, người lao động ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Tuy nhiên, việc tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ vẫn còn một số hạn chế như: vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn, chưa phân rõ trách nhiệm tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ nên có nơi thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ sử dụng lao động còn xem nhẹ việc làm này, coi đây là trách nhiệm của công đoàn. Tên gọi Hội nghị không đúng theo tên gọi quy định tại Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ: có nơi gọi là Hội nghị cán bộ, công chức, có nơi gọi là Hội nghị cán bộ, viên chức hoặc Hội nghị nhà giáo, người lao động,… ; hoạt động của Ban TTND một số đơn vị còn mờ nhạt, hiệu quả thấp, có lúc, có nơi chưa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ hoặc thực hiện nhiệm vụ vượt quá thẩm quyền pháp luật quy định. Một số doanh nghiệp tổ chức Hội nghị CBCCVC và Hội nghị NLĐ chưa đúng quy trình, nội dung chưa đúng quy định, còn hình thức, qua loa, đối phó với các cơ quan chức năng,…
Từ kết quả đạt được và những hạn chế, có thể đề ra một số giải pháp như sau:
Thứ nhất,  việc tổ chức chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ phải bám sát sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy tốt việc thực hiện quyền dân chủ của CBCCVC, người lao động và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn.
Thứ hai, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn, chính quyền, chuyên môn đồng cấp trong việc tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện đối với các đơn vị thuộc cấp quản lý; định kỳ, đánh giá phân loại, sơ kết, tổng kết, nhân rộng điển hình, khen thưởng kịp thời, kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở những đơn vị chưa thực hiện tốt quy chế dân chủ.
Thứ ba, thường xuyên tổ chức các lớp tuyên truyền, tập huấn, trên cơ sở đổi mới cả nội dung và hình thức, phù hợp với từng đối tượng. Nội dung phải làm rõ được lợi ích của từng chủ thể tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, giúp các chủ thể tự chuyển biến tư tưởng, nhận thức, tiến đến có  hành động đúng đắn và hiệu quả.
Thứ tư, kết hợp hài hòa giữa dân chủ gián tiếp và dân chủ trực tiếp của CBCCVCLĐ trên cơ sở nâng cao năng lực thực tiễn cho đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; tập huấn kỹ năng tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cho công đoàn cơ sở và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; hướng dẫn công đoàn cơ sở giúp đỡ CBCCVCLĐ thực hiện tốt các quyền được biết, được bàn, được làm và được kiểm tra, giám sát trong hoạt động ở cơ quan, đơn vị.
Thứ năm, lồng ghép việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hướng dẫn CBCCVCLĐ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCCVCLĐ.
Thứ sáu, các cấp công đoàn tiếp tục tham gia với cơ quan quản lý Nhà nước hoàn thiện các quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên, CBCCVCLĐ; giám sát tổ chức thực hiện bảo đảm lợi ích cho  CBCCVCLĐ. Cùng chuyên môn tổ chức rà soát hoàn thiện các quy chế nội bộ, bảo đảm CBCCVCLĐ thực hiện quyền được biết, được bàn, được kiểm tra, giám sát; chống tham nhũng, lãng phí, các tệ nạn, tiêu cực ở cơ quan, đơn vị.
Có thể khẳng định rằng, kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã góp phần tích cực đưa chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống đi đôi với việc chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động. Trong các cơ quan, đơn vị nhà nước, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường chế độ công vụ, nâng cao chất lượng giải quyết công việc. Trong các doanh nghiệp, việc thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động được công khai, minh bạch hơn, chất lượng thỏa ước lao động tập thể được nâng lên, quyền và lợi ích của người lao động được đảm bảo, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Kết quả, đã góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh./. 

Tác giả: Mỹ Linh

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Truyền hình lao động và công đoàn


  Liên kết website

  BẢN QUYỀN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NAM
  Giấy phép :15/GP-TTĐT
  Địa chỉ : 10 Trần Phú - TP.Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
  Điện thoại : 02353.852.510 - Fax : 02353.812.395
  Email: congdoanqnam@gmail.com
  Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

  Tổng số lượt truy cập

  00004663177