Chi tiết tin

THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ LÀ ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP

Người đăng: Admin Công đoàn Ngày đăng: 15:18 | 12/05 Lượt xem: 310

Công ty TNHH một thành viên Khai thác Thủy lợi Quảng Nam (Công ty Thủy lợi Quảng Nam) là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước được chuyển đổi từ Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Nam tại Quyết định số 3798/QĐ-UBND ngày 09/11/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam.


Quang cảnh Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Quảng Nam năm 2022
Nhiệm vụ của Công ty là tổ chức quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thuỷ lợi và hệ thống kênh mương, phục vụ sản xuất nông nghiệp, phục vụ dân sinh và các ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh. Công ty hiện có 400 lao động, trong đó có 192 đảng viên và hầu hết là đoàn viên công đoàn; đội ngũ cán bộ, công nhân viên (CBCNV), người lao động luôn tâm huyết với nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, cái khó của đơn vị là địa bàn hoạt động rộng, nhiều đầu mối tổ chức, thời gian phục vụ phụ thuộc vào thời vụ sản xuất nông nghiệp và tác động của thời tiết. Theo đó, Công ty quản lý 17 hồ chứa nước (trong đó có 15 hồ chứa nước loại lớn), 26 trạm bơm điện cố định, 03 trạm bơm điện chống hạn, 31 đập dâng kiên cố, bán kiên cố và gần 1.000 km kênh mương các loại.

Thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo
Nhận thức đầy đủ mặt thuận lợi cũng như khó khăn, Công ty luôn chú trọng việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) tại nơi làm việc theo tinh thần Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. 
Đảng ủy và lãnh đạo Công ty luôn xác định việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC tại nơi làm việc phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả. Đảng ủy Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đơn vị trực thuộc và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở”; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ gắn với việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh. Đồng thời triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của Thành ủy Tam Kỳ đến các chi bộ trực thuộc, các đơn vị trực thuộc Công ty và chỉ đạo các đơn vị tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến tất cả CBCNV và người lao động trong Công ty.
Mặt khác, theo Hướng dẫn số 1360/HD-TLĐ ngày 28/8/2019 và Hướng dẫn số 41/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam hướng dẫn Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc, Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo lãnh đạo Công ty phối hợp với BCH Công đoàn xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện như QCDC trong Công ty cũng như thường xuyên củng cố ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo…
Công tác quản lý, đánh giá đảng viên, CBCNV và người lao động luôn được Đảng ủy và lãnh đạo Công ty thực hiện công khai, bình đẳng, lấy ý kiến biểu quyết để đưa ra quyết định cuối cùng.
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty để, kịp thời phát hiện các hạn chế để uốn nắn, khắc phục.
Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty thực hiện tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn các tổ công đoàn, công đoàn cơ sở thành viên trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động về việc thực hiện quy chế dân chủ; chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị trong tổ chức hội nghị người lao động hằng năm thiết thực, hiệu quả.
Phù hợp với yêu cầu và nguyện vọng của người lao động
Để phát huy quyền làm chủ của CBCNV và người lao động trong việc tham gia quản lý doanh nghiệp, Công ty tổ chức cho người lao động góp ý bổ sung QCDC, Thoả ước Lao động tập thể, Nội quy Lao động và các quy chế khác của Công ty như Quy chế trả lương, trả thưởng; Quy chế chi phí quản lý Công ty... Qua việc tổ chức Hội nghị người lao động, Hội nghị đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, Công ty thống nhất xây dựng và ban hành QCDC, Thoả ước lao động tập thể và Nội quy lao động và các quy định trong nội bộ Công ty… đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của người lao động.
Lãnh đạo Công ty thường xuyên phối hợp với tổ chức Công đoàn tiến hành đối thoại trực tiếp với CBCNV và người lao động khi có ý kiến cần giải đáp. Nếu có bất kỳ ý kiến khiếu nại, kiến nghị hay tố cáo nào của CBCNV hoặc khách hàng, lãnh đạo Công ty đều chỉ đạo các bộ phận có liên quan giải quyết một cách nhanh chóng, kịp thời không để kéo dài gây ảnh hưởng đến đơn vị và xã hội. Việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể được thực hiện đúng theo những nội dung trong thỏa ước đã được ký kết.
Riêng quý I/2022, lãnh đạo Công ty đã phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn xây dựng Kế hoạch và tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022. Hội nghị đã được tổ chức từ các bộ phận, phòng ban, xí nghiệp đến Công ty đúng quy định và thể hiện được tính dân chủ của người lao động. Sau đó, lãnh đạo Công ty đã phối hợp với BCH Công đoàn tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty, hội nghị đã tham gia xây dựng và bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất của Công ty; tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung dự thảo Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động và đã bầu đại diện tập thể Người lao động tham gia đối thoại trực tiếp tại nơi làm việc và bầu Ban Thanh tra nhân dân.
Kết quả thực hiện QCDC trong Công ty đã đem lại những chuyển biến rõ nét, tạo không khí dân chủ, cởi mở và tăng cường tinh thần đoàn kết giữa tập thể lãnh đạo Công ty và người lao động, giữa tập thể Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị- xã hội. Đặc biệt qua đó, đã tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và cải thiện mối quan hệ lao động, góp phần hoàn thành kế hoạch đề ra hàng năm, năm sau luôn cao hơn năm trước; đảm bảo việc làm và nâng cao đời sống cho CBCNV và người lao động. Với những kết quả trên, Công ty được tặng nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, gần nhất là năm 2019 được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc và hằng năm đều được UBND tỉnh Quảng Nam tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của đia phương.
Thúc đẩy phát triển đơn vị
Bên cạnh kết quả đạt được, Công ty vẫn thẳng thắn nhìn nhận trong việc thực hiện QCDC tại nơi làm việc vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Việc tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở tại đơn vị đôi lúc còn chậm; chất lượng một số văn bản chỉ đạo thực hiện chưa cao; vai trò kiểm tra, giám sát và phối hợp hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội và Ban Thanh tra Nhân dân chưa được phát huy đúng mức. Nguyên nhân của những tồn tạo, hạn chế trên là do trong năm những năm qua, do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nắng hạn kéo dài và tác động bởi dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty và việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại đơn vị.
Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục có hiệu quả những mặt tồn tại, hạn chế trong việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; đồng chí Nguyễn Văn Đến - Đảng ủy viên, Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Giám đốc Công ty cho biết Công ty đã xác định một số nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện tốt QCDC trong doanh nghiệp thời gian đến. Đáng kể là tiếp tục tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và công nhân lao động những quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ và những nội dung cơ bản của QCDC ở doanh nghiệp nhà nước; đưa công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC trong doanh nghiệp đi vào nề nếp hơn, gắn chặt việc thực hiện QCDC với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng tập thể và trách nhiệm của từng cá nhân, trước hết là những cán bộ lãnh đạo từ Công ty đến chi nhánh, cụm thuỷ nông cơ sở. Các tổ chức đoàn thể phải phát huy tốt vai trò chủ động, vận động đoàn viên công nhân lao động thực hiện và giám sát việc thực hiện QCDC trong doanh nghiệp. Mặt khác, Đảng ủy và lãnh đạo Công ty xác định cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của công nhân lao động; đưa việc xây dựng, thực hiện QCDC trong doanh nghiệp thành một tiêu chuẩn để xem xét Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh và xem xét đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên hằng năm. Bên cạnh đó, thực hiện đầy đủ việc lấy ý kiến của người lao động trước khi ban hành các chủ trương, văn bản có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng dân chủ để gây mất đoàn kết nội bộ, làm ảnh hưởng đến quá trình lãnh đạo và tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh của đơn vị; khen thưởng thích đáng CBCNV, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Hy vọng với những nhiệm vụ, giải pháp trên, việc thực hiện QCDC ở Công ty Thủy lợi Quảng Nam sẽ đạt nhiều kết quả, tạo động lực thúc đẩy phát triển đơn vị trong thời gian đến.

Tác giả: Quang Nghĩa

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Truyền hình Lao động và Công đoàn


  Liên kết website

  BẢN QUYỀN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NAM
  Giấy phép :15/GP-TTĐT
  Địa chỉ : 10 Trần Phú - TP.Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
  Điện thoại : 02353.852.510 - Fax : 02353.812.395
  Email: congdoanqnam@gmail.com
  Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

  Tổng số lượt truy cập

  00003804922