Chức năng, nhiệm vụ

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

TỈNH, THÀNH PHỐ

(Theo Điều 19, Điều lệ Công đoàn Việt Nam 2018)

1. Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố tổ chức theo đơn vị hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn quyết định thành lập hoặc giải thể phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Đối tượng tập hợp của liên đoàn lao động tỉnh, thành phố là đoàn viên, người lao động trên địa bàn. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn hướng dẫn việc tập hợp đoàn viên, người lao động trong trường hợp đơn vị sử dụng lao động có công ty con, chi nhánh doanh nghiệp, phân hiệu trường... ở địa bàn tỉnh, thành phố khác.

3. Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố quyết định thành lập và chỉ đạo trực tiếp các liên đoàn lao động cấp huyện, công đoàn ngành địa phương, công đoàn các khu công nghiệp, công đoàn tổng công ty (thuộc tỉnh, thành phố) và công đoàn cơ sở trong các đơn vị sử dụng lao động trực thuộc bộ, ban, ngành trung ương không có công đoàn ngành trung ương hoặc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khác.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn

a. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn và nghị quyết đại hội công đoàn tỉnh, thành phố; triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương.

b. Đại diện, chăm lo và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trên địa bàn.

- Tham gia với cấp ủy đảng, cơ quan nhà nước tỉnh, thành phố về các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề có liên quan đến đời sống, việc làm và điều kiện làm việc của người lao động trên địa bàn; tổ chức phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động xã hội.

- Nghiên cứu tham gia xây dựng pháp luật, các chế độ, chính sách lao động, tiền lương, an toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách khác có liên quan đến người lao động; tham gia cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân trong sạch, vững mạnh.

c. Chủ động hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trong các đơn vị sử dụng lao động; hướng dẫn và chỉ đạo giải quyết tranh chấp lao động, tham gia điều tra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các doanh nghiệp trên địa bàn.

d. Chỉ đạo liên đoàn lao động cấp huyện, công đoàn ngành địa phương, công đoàn các khu công nghiệp, công đoàn tổng công ty trực thuộc và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khác thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

đ. Phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn ngành trung ương và công đoàn cấp trên khác đóng trên địa bàn các hoạt động theo ngành, nghề; triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương.

e. Vận động đoàn viên và người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức pháp luật, rèn luyện tác phong và kỹ năng nghề nghiệp; quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, các cơ sở văn hóa công nhân, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giới thiệu việc làm và các trung tâm tư vấn - hỗ trợ người lao động của công đoàn theo quy định của Nhà nước và tổ chức Công đoàn.

g. Thực hiện quy hoạch, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thực hiện chính sách đối với cán bộ được phân cấp quản lý; phối hợp với cấp ủy cấp huyện và tương đương trong việc sắp xếp, bố trí, đề bạt cán bộ theo phân cấp.

h. Hướng dẫn, chỉ đạo đại hội, hội nghị công đoàn cấp dưới; phát triển đoàn viên, quản lý đoàn viên; đánh giá, xếp loại tổ chức công đoàn hằng năm theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

i. Thực hiện công tác đối ngoại theo quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

k. Quản lý và sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn theo quy định của pháp luật Nhà nước.

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC BAN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

(Theo Quyết định số 10/QĐ-LĐLĐ, ngày 22/01/2021 của BTV LĐLĐ tỉnh Quảng Nam)

       I. VĂN PHÒNG

1. Chức năng

Tham mưu, giúp việc ban chấp hành, ban thường vụ trong lãnh đạo, điều hành, chỉ đạo hoạt động công đoàn các cấp và cơ quan. Tham mưu về tình hình CNVCLĐ và công tác công đoàn. Trực tiếp quản lý tài sản và phối hợp với các ban đảm bảo phục vụ các hoạt động tại cơ quan. Là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo.

2. Nhiệm vụ

2.1. Giúp ban chấp hành, ban thường vụ xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác. Là đầu mối phối hợp, điều hoà chương trình công tác của chủ tịch, phó chủ tịch, uỷ viên ban thường vụ để thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác của ban thường vụ. 

2.2. Quản lý các văn bản và chịu trách nhiệm về tính pháp lý, thể thức của các văn bản do ban chấp hành, ban thường vụ ban hành. Tiếp nhận, phát hành, lưu trữ công văn, tài liệu. Thực hiện quản lý hệ thống công nghệ thông tin tại cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh.

2.3. Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của thường trực và ban thường vụ. Theo dõi, đôn đốc các cấp công đoàn thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

2.4. Tham gia phối hợp với các ban, đơn vị hữu quan nghiên cứu, tổng hợp tình hình CNVCLĐ; đề xuất một số chủ trương công tác đối với CNVCLĐ và Công đoàn. Chủ trì hoặc phối hợp cùng các ban tham gia xây dựng các văn bản và một số đề án do ban thường vụ giao. Theo dõi, đánh giá, tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương của ban chấp hành, ban thường vụ. Phối hợp với các ban, đơn vị giúp ban thường vụ chỉ đạo kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định các chuyên đề công tác của ban chấp hành, ban thường vụ. Là đầu mối tham mưu, tổng hợp các chương trình phối hợp của Liên đoàn Lao động tỉnh với các cơ quan, đơn vị.

2.5. Bảo đảm điều kiện vật chất phục vụ hoạt động của ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực. Bố trí phương tiện, nơi làm việc cho các ban, đón tiếp khách đến làm việc. Tổ chức phục vụ các hội nghị, quản lý tài sản, đảm bảo trật tự, trị an trong cơ quan. Giúp thủ trưởng cơ quan cùng với công đoàn cơ quan tổ chức sơ kết, tổng kết, hội nghị CB,CC cơ quan.

2.6. Quản lý nhà khách Công đoàn và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Thường trực, Ban Thường vụ giao.

              II. BAN TỔ CHỨC - KIỂM TRA

              1. Chức năng

1.1. Nghiên cứu, tham mưu, giúp ban chấp hành, ban thường vụ tham gia xây dựng pháp luật về Công đoàn, phát triển đoàn viên; xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ công đoàn; hướng dẫn và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ công đoàn.

1.2. Giúp Uỷ ban Kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Quy chế hoạt động của uỷ ban kiểm tra do ban chấp hành thông qua. Chủ trì phối hợp với các ban và cùng các cơ quan liên quan giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo  của CNVCLĐ. Theo dõi, hướng dẫn việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cấp công đoàn. Theo dõi, tham mưu cho ban chấp hành, ban thường vụ công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

2. Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các đề án về tổ chức bộ máy, cán bộ công đoàn các cấp. Nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng đội ngũ cán bộ, chính sách cán bộ, đào tạo cán bộ; chương trình, kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng CĐCS và nghiệp đoàn vững mạnh. 

2.2. Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phối hợp với ủy ban Kiểm tra thực hiện kiểm tra thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của ban chấp hành, ban thường vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo cán bộ; tổ chức đại hội công đoàn các cấp; phát triển đoàn viên; thành lập CĐCS; xây dựng CĐCS vững mạnh; cấp phát và hướng dẫn sử dụng thẻ đoàn viên. Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ.

2.3. Thẩm định và trình ban thường vụ các đề án về tổ chức, cán bộ, nhân sự dự kiến đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ công đoàn khi có yêu cầu.

2.4. Thực hiện nhiệm vụ do ban thường vụ uỷ quyền: Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế các ban, các cấp công đoàn và các đơn vị trực thuộc; dự thảo các quyết định của ban thường vụ về thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị của công đoàn. Quản lý cán bộ theo phân cấp của cấp uỷ, Đảng đoàn và ban thường vụ, bao gồm các công việc: Quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng, bố trí, phân công, điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ; nhận xét, đánh giá cán bộ, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ; thực hiện chính sách cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ và công tác văn phòng Đảng đoàn; dự thảo các quyết định của ban thường vụ về công tác cán bộ; Quản lý công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ công đoàn. Sơ kết, tổng kết công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh, công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo cán bộ.

2.5. Tham mưu cho ban thường vụ ban hành hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, xếp loại công đoàn cấp dưới.

2.6. Giúp ban thường vụ xét duyệt, đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng thưởng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho cán bộ, đoàn viên. Phối hợp với Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động xét duyệt khen thưởng và đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng các đơn vị, các nhân trong tổ chức Công đoàn.

2.7. Tổ chức, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của uỷ ban kiểm tra theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; quy chế hoạt động của uỷ ban kiểm tra.

2.8. Theo dõi, hưỡng dẫn chỉ đạo, kiểm tra uỷ ban kiểm tra công đoàn cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra.

2.9. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động định kỳ của uỷ ban kiểm tra và chuẩn bị nội dung các kỳ họp uỷ ban kiểm tra.

2.10. Tham mưu cho ban thường vụ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của ban thường vụ.

2.11. Tổng hợp xây dựng báo cáo hoạt động và đề xuất chương trình công tác của uỷ ban kiểm tra trong các kỳ họp thường kỳ ban chấp hành.

2.12. Chủ động phối hợp với các ban giải quyết đơn thư khiếu tố và các công việc khác có liên quan; tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi các quy định có liên quan đến công tác kiểm tra.  

2.13 Giúp uỷ ban kiểm tra triển khai việc kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của cơ quan LĐLĐ tỉnh và cấp dưới. Tham mưu xử lý kỷ luật các tập thể, cá nhân theo quy định. Theo dõi công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

2.14. Giúp uỷ ban kiểm tra đề xuất, kiến nghị với ban chấp hành, ban thường vụ và các đơn vị được kiểm tra những vấn đề có liên quan đến hoạt động kiểm tra.

2.15. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra. Tổng kết thực tiễn hoạt động uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp.

2.16. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Thường trực, Ban Thường vụ giao.

III. BAN TÀI CHÍNH

1. Chức năng

1.1. Tham mưu và giúp ban chấp hành, ban thường vụ quản lý tài chính, tài sản, hoạt động kinh tế và đầu tư xây dựng cơ bản của Công đoàn theo quy định của pháp luật. Giúp ban chấp hành, ban thường vụ ban hành các quy định, hướng dẫn về thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản Công đoàn.

1.2. Thực hiện các nhiệm vụ kế toán, tài chính tại cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh.

2. Nhiệm vụ

2.1. Chỉ đạo và hướng dẫn các công đoàn cấp dưới, các đơn vị trực thuộc xây dựng và thực hiện dự toán tài chính hàng năm; xét duyệt và tổng hợp dự toán hàng năm, quyết toán hàng quý và cả năm, báo cáo Ban Thường vụ trước khi gửi về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2.2. Thực hiện công tác kế toán, thống kê, tổng hợp tình hình thu, chi và quản lý tài chính, tài sản công đoàn theo quy định của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2.3. Thực hiện chức năng giám đốc tài chính, thông qua công tác tài chính giúp ban thường vụ chỉ đạo thực hiện các mặt công tác khác của công đoàn.

2.4. Tổ chức kiểm tra tài chính, tài sản các công đoàn cấp dưới, các đơn vị trực thuộc, bảo đảm thu, chi và quản lý tốt tài chính, tài sản công đoàn.

2.5. Đề xuất kế hoạch tổ chức việc làm kinh tế của công đoàn; hướng dẫn các cấp công đoàn làm kinh tế công đoàn.

2.6. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tài chính các cấp công đoàn và các đơn vị trực thuộc.

2.7. Thực hiện nhiệm vụ kế toán, thống kê, tổng hợp tình hình thu, chi và quản lý Quỹ xã hội công đoàn theo quy chế quản lý quỹ.

2.8. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Thường trực, Ban Thường vụ giao.

              IV. BAN TUYÊN GIÁO - NỮ CÔNG

              1. Chức năng

1.1. Nghiên cứu, tham mưu giúp ban chấp hành, ban thường vụ trong lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ; hướng dẫn triển khai công tác tuyên giáo công đoàn.

1.2. Nghiên cứu, tham mưu giúp ban chấp hành, ban thường vụ về công tác vận động nữ CNVCLĐ; chính sách, pháp luật có liên quan đến nữ CNVCLĐ; những vấn đề về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn; công tác cán bộ nữ và vì sự tiến bộ của nữ CNVCLĐ;

2. Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu, hướng dẫn nội dung, biện pháp tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn, tham mưu chỉ đạo Tháng Công nhân, công tác phòng chống dịch bệnh và các tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ.

2.2. Thực hiện các nhiệm vụ về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân, viên chức, lao động.

2.3. Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục cho phù hợp đặc điểm, điều kiện của CNVCLĐ trong các thành phần kinh tế; nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của CNVCLĐ; bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Nắm tình hình dư luận xã hội; theo dõi, tham mưu cho ban thường vụ về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

2.4. Giúp ban thường vụ theo dõi, kiểm tra, định hướng hoạt động và quản lý nội dung, bản tin Lao động và Công đoàn; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn. Quản lý, khai thác Công thông tin Liên đoàn Lao động tỉnh.

2.5. Tham mưu, hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai, phối hợp thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hoá; quản lý Nhà Văn hóa Lao động khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, xây dựng nội dung, hướng dẫn các cấp công đoàn quản lý nhà văn hoá và tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao trong CNVCLĐ.

2.6. Hướng dẫn các cấp công đoàn tham gia tổ chức việc học tập, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho CNVCLĐ.

2.7. Đề xuất chủ chương về công tác vận động, giáo dục nữ CNVCLĐ. Tham mưu, đề xuất các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, cán bộ nữ; các vấn đề về công tác gia đình, về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới; công tác bảo vệ, chăm sóc bà mẹ-trẻ em và công tác dân số/SKSS/KHHGĐ.

2.8. Phối hợp với các ban, đơn vị, các tổ chức và cơ quan liên quan đề xuất, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, luật pháp đối với lao động nữ, trẻ em. 

2.9. Theo dõi, hướng dẫn hoạt động chuyên đề nữ công của công đoàn các cấp. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nữ công. Chủ động phối hợp với các ban triển khai, sơ kết, tổng kết những chuyên đề công tác về nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công. Tổng hợp tình hình nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công báo cáo ban thường vụ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2.10. Tổ chức tổng kết thực tiễn về hoạt động tuyên giáo, nữ công Công đoàn; tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ.

2.11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Thường trực, Ban Thường vụ giao.

              V. BAN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

1. Chức năng

1.1. Nghiên cứu, tham mưu giúp ban chấp hành, ban thường vụ tham gia, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam những chủ trương, cơ chế quản lý kinh tế, xã hội; tham gia xây dựng, kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội đối với chính sách pháp luật liên quan chế độ, chính sách đối với CNVCLĐ.

1.2. Chỉ đạo công tác quy chế dân chủ, đối thoại, thương lượng tập thể; tham gia giải quyết các tranh chấp lao động; tổ chức hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý; Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến quan hệ lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

1.3. Chỉ đạo công tác vệ sinh an toàn vệ sinh lao động. Hướng dẫn, chỉ đạo và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn, các hoạt động xã hội, phúc lợi của công đoàn.

2. Nhiệm vụ

2.1. Tham mưu cho Ban Thường vụ Đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam các vấn đề về chủ trương, cơ chế quản lý kinh tế, xã hội, chính sách lao động, việc làm, tiền lương, tiền công, thu nhập, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhà ở và các chính sách xã hội có liên quan đến CNVCLĐ.

2.2. Nghiên cứu, đề xuất nội dung tham gia xây dựng, giám sát và phản biện xã hội đối với những chính sách pháp luật có liên quan đến CNVCLĐ và Công đoàn theo yêu cầu. 

2.3. Phối hợp, đề xuất với các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật và lao động, luật Công đoàn và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến CNVCLĐ. Theo dõi, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện kiểm tra, giám sát thi hành pháp luật liên quan đến CNVCLĐ, đến tổ chức Công đoàn. Chỉ đạo các cấp công đoàn tham gia các đoàn điều tra tai nạn lao động. Tổ chức, hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về bảo hộ lao động và chỉ đạo phong trào quần chúng trong công tác bảo hộ lao động.

2.4. Theo dõi, hướng dẫn các cấp công đoàn tham gia giải quyết tranh chấp lao động, đình công, ngừng việc tập thể; hướng dẫn thực hiện vai trò tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi người lao động trong các vụ án lao động, hành chính, phá sản doanh nghiệp…

2.5. Theo dõi, hướng dẫn các cấp Công đoàn phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể; phối hợp thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe và điều tra tai nạn lao động theo quy định của pháp luật; hướng dẫn tổ chức và hoạt động thanh tra nhân dân.

2.6. Chủ trì và phối hợp với các ban thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định của Nhà nước, của Tổng Liên đoàn. Triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ và các cấp công đoàn. 

2.7. Hướng dẫn và tổ chức các hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật về lao động, Luật Công đoàn; về hoạt động quỹ vay vốn giải quyết việc làm. Phối hợp với Ban Tổ chức - Kiểm tra tham mưu giúp ban thường vụ về thành lập, củng cố, sáp nhập, giải thể các đơn vị có liên quan đến tư vấn pháp luật, quỹ hoạt động xã hội.  

2.8. Theo dõi, tham mưu cho ban thường vụ các chương trình phúc lợi đoàn viên, thỏa thuận hợp tác của các đối tác. là cơ quan thường trực và tham mưu cho Ban quản lý quỹ hoạt động xã hội công đoàn về các đối tượng thụ hưởng, các chương trình từ quỹ.

2.9. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Thường trực, Ban Thường vụ giao.

Quy định này sẽ có sự thay đổi, bổ sung khi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam bổ sung chức năng, nhiệm vụ Công đoàn tỉnh Quảng Nam.

Truyền hình lao động và công đoàn


  Liên kết website

  BẢN QUYỀN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NAM
  Giấy phép :15/GP-TTĐT
  Địa chỉ : 10 Trần Phú - TP.Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
  Điện thoại : 02353.852.510 - Fax : 02353.812.395
  Email: congdoanqnam@gmail.com
  Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

  Tổng số lượt truy cập

  00005533001