Chi tiết tin

Xây dựng giai cấp công nhân đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện, bền vững của tỉnh Quảng Nam

Phan Xuân Quang
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam

Cũng như giai cấp công nhân (GCCN) Việt Nam, GCCN tỉnh Quảng Nam ra đời và trưởng thành gắn liền với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
GCCN tỉnh Quảng Nam có mối quan hệ tự nhiên, máu thịt với giai cấp nông dân, với đội ngũ trí thức và nhân dân lao động. Ðó là cơ sở để xây dựng khối liên minh công nhân - nông dân - trí thức bền vững và cũng là cơ sở kinh tế - xã hội vững chắc bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, cũng như mỗi tổ chức Ðảng trong điều kiện hiện nay.
Sau hai mươi ba năm tỉnh Quảng Nam trực thuộc Trung ương, GCCN của địa phương đã có bước trưởng thành vượt bậc, tăng nhanh về số lượng, ngày càng đa dạng về cơ cấu, đồng thời chất lượng được nâng lên, đã xuất hiện bộ phận công nhân trí thức.

Đ/c Phan Xuân Quang - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam phát biểu tại Tết Sum vầy 2020 do LĐLĐ tỉnh tổ chức
Tính đến ngày 31/12/2019, GCCN tỉnh Quảng Nam có trên 154.500 người chiếm hơn 10% dân số cả tỉnh và có mặt trên hầu hết các địa bàn, lĩnh vực. So với năm 1997, số lượng công nhân tăng hơn 6 lần. Ý thức chính trị ngày càng được nâng cao. Đa phần được đào tạo nghề, nhất là trong các lĩnh vực cơ khí, chế tạo, sản xuất linh kiện điện tử, lắp ráp ôtô…Về mặt sản xuất, GCCN là lực lượng cơ bản, chủ yếu, có vai trò to lớn trong nền kinh tế. Mặc dù về số lượng chỉ chiếm tỷ lệ không lớn trong tổng số dân cư nhưng nắm giữ hầu hết cơ sở vật chất và các phương tiện sản xuất hiện đại, quyết định phương hướng chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế theo hướng công nghiệp. GCCN là lực lượng lao động đóng góp nhiều nhất vào tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách nhà nước của địa phương trong những năm qua.
Cũng tính đến ngày 31/12/2019, đa số công nhân đã tham gia Công đoàn Việt Nam. Trong 531 doanh nghiệp có 10 lao động trở lên đã có 324 doanh nghiệp (64 %) đã thành lập được tổ chức công đoàn để đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Thông qua tổ chức công đoàn, GCCN càng phát huy vai trò của mình trong tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, tham gia vào việc phát triển doanh nghiệp. Nhiều CNLĐ đã đi đầu trong phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm nguyên vật liệu, năng lượng; được tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đạt các giải thưởng về sáng tạo khoa học- kỹ thuật.
Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, mục tiêu phấn đấu của tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 là trở thành tỉnh khá của cả nước và mục tiêu đặt ra đến năm 2025 là phát triển toàn diện, bền vững. Đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, là trách nhiệm của các cấp, các ngành và của các tầng lớp nhân lao động. Mục tiêu đó đòi hỏi kinh tế phải đạt tốc độ tăng trưởng cao, bền vững, nội bộ từng ngành kinh tế phải có sự chuyển dịch mạnh về cơ cấu giá trị; môi trường được bảo vệ, an sinh xã hội được tăng cường, xã hội phát triển hài hòa, nguồn nhân lực ngày càng có chất lượng, trình độ cao.
Tuy nhiên để góp phần thực hiện mục tiêu trên, GCCN tỉnh Quảng Nam đang đứng nhiều tồn tại, hạn chế và khó khăn, thách thức đòi hỏi phải vượt qua.
Việc nhận thức đúng và phát huy vai trò của GCCN trước yêu cầu trên còn nhiều bất cập. Các cấp ủy Ðảng có chú trọng xây dựng GCCN, nhưng quan tâm chưa đầy đủ, chưa ngang tầm với vị trí, vai trò của GCCN trong thời kỳ mới. Các cấp chính quyền ban hành nhiều chính sách xây dựng GCCN, nhưng vẫn còn một số mặt hạn chế.
Đa số doanh nghiệp ở Quảng Nam quy mô còn nhỏ; sức cạnh tranh của nhiều doanh nghiệp trong điều kiện nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế còn yếu. Việc làm của CNLĐ trong một số doanh nghiệp, lĩnh vực thiếu ổn định.
Mặt khác, CNLĐ trực tiếp sản xuất của tỉnh Quảng Nam trình độ tay nghề còn thấp, tác phong công nghiệp, ý thức chấp hành kỷ luật của người lao động chưa cao; hầu hết CNLĐ xuất thân từ nông dân và các tầng lớp lao động xã hội khác mới gia nhập hàng ngũ GCCN chưa được đào tạo cơ bản và có hệ thống; điều kiện tiếp cận thông tin, nắm bắt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước còn hạn chế. Chúng ta vẫn còn thiếu nghiêm trọng đội ngũ chuyên gia kỹ thuật, cán bộ quản lý giỏi, công nhân lành nghề. Một bộ phận công nhân lao động thiếu ý thức tự giác trong học tập, rèn luyện, suy giảm về đạo đức, lối sống, có trường hợp vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội. Mức lương cơ sở và mức lương tối thiểu vùng luôn được điều chỉnh nhưng nhìn chung đời sống, thu nhập của người lao động còn thấp; đa số CNLĐ ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp phải thuê nhà trọ; các thiết chế văn hóa, khu sinh hoạt giải trí, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nhà trẻ ở nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa được đầu tư xây dựng. Tỷ lệ đảng viên và số doanh nghiệp có tổ chức Đảng còn thấp... Địa vị chính trị của GCCN chưa được thể hiện đầy đủ.
Tình trạng vi phạm pháp luật lao động trong các doanh nghiệp, nhất là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn, an toàn lao động, an toàn thực phẩm xảy ra còn nhiều, làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động nhưng chưa có biện pháp xử lý kịp thời, đủ sức răn đe.
Vậy làm thế nào để khắc phục những tồn tại, hạn chế và khó khăn, thách thức;  xây dựng GCCN xứng đáng là lực lượng chủ yếu đẩy mạnh CNH, HÐH, hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Nam phát triển toàn diện, bền vững?
Điều đáng mừng là chúng ta đã có được những kết quả tích cực và kinh nghiệm quý sau 11 năm thực hiện Nghị quyết số 20- NQ/TW, ngày 28/01/2008  của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” và Chương trình số 17- CTr/TU, ngày 28/4/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết trên của Trung ương. Những kết quả, kinh nghiệm đó cần được phát huy và trong thời gian đến phải có kế hoạch, giải pháp thật cụ thể, thiết thực nhằm đảm bảo xây dựng GCCN không chỉ tăng về số lượng mà chuyển biến rõ nét về chất lượng.
Muốn có GCCN lớn mạnh phải gắn kết chặt chẽ với các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của địa phương. Mỗi kế hoạch, chương trình cần xem xét đến yếu tố xây dựng đội ngũ lao động theo hướng không chỉ về số lượng mà còn về chất lượng. Vì vậy, đi đôi với phát triển các lĩnh vực công nghiệp nhằm giải quyết số đông lao động, cần có cơ chế thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, tạo ra giá trị lớn, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, có như vậy mới tập hợp được đội ngũ công nhân lành nghề, công nhân trí thức. Mặt khác có cơ chế hỗ trợ thu hút đội ngũ chuyên gia kỹ thuật, cán bộ quản lý giỏi tham gia quản lý doanh nghiệp nhằm giúp các đơn vị phát triển sản xuất bền vững, tạo công việc ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao động. Bên cạnh đó tiếp tục thực hiện các cơ chế đào tạo nghề cho lao động theo chủ trương của Trung ương và của địa phương.
Mặt khác giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và chăm lo xây dựng GCCN; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa công nhân và người sử dụng lao động, Nhà nước và toàn xã hội. Theo đó, thực hiện tốt việc tham gia bổ sung, hoàn thiện các chính sách về lao động, nhất là sau khi Bộ luật Lao động năm 2013 đã được sửa đổi, bổ sung; tăng cường thanh tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
Không ngừng đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ công nhân, nhất là ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đáp ứng nhà ở cho công nhân ở xa; xây dựng các mô hình khu nhà trọ công nhân, khu nhà trọ văn hóa công nhân.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền với các hình thức và nội dung phù hợp, nâng cao ý thức chính trị, ý thức giai cấp, tác phong công nghiệp; có lối sống lành mạnh; không để các thế lực thù địch lợi dụng lòng yêu nước nhằm phục vụ các mưu đồ chống phá chế độ. Đa dạng các hình thức tập hợp công nhân theo ngành, lĩnh vực, địa bàn.
Các cấp ủy Ðảng cần tăng cường lãnh đạo xây dựng GCCN, nhất là chỉ đạo đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị cho công nhân lao động; xây dựng quan hệ lao động trong doanh nghiệp theo tinh thần Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới. Phát huy vai trò các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là tổ chức công đoàn trong xây dựng GCCN. Bổ sung cán bộ chuyên trách cho tổ chức công đoàn, nhất là trong điều kiện số lượng biên chế của các cấp công đoàn quá thấp so với nhu cầu thực tế và số lượng đoàn viên và công đoàn cơ sở tăng nhanh. Cần nâng cao vị trí của GCCN, tạo điều kiện để GCCN bày tỏ và thể hiện vai trò và vị trí chính trị của mình trong các tổ chức, diễn đàn. 
Công đoàn là tổ chức đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, do vậy cần tập trung xây dựng tổ chức chính trị- xã hội thật sự vững mạnh. Năm 2020, trọng tâm trong xây dựng tổ chức công đoàn là phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đặc biệt là nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở. Đáng chú ý là xây dựng cho được đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, nhất là chủ tịch công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp. Đội ngũ đó phải tâm huyết, trách nhiệm, gắn bó mật thiết với công nhân, có kỹ năng thương lượng, đối thoại, làm cầu nối giữa công nhân và chủ sử dụng lao động. Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp phải thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, nhất là chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ lợi ích của đoàn viên và người lao động. Xây dựng lực lượng nòng cốt trong đội ngũ công nhân để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của công nhân và tham gia phòng ngừa trong tranh chấp lao động.  Đồng thời triển khai thực hiện tốt chương trình phúc lợi ích đoàn viên giai đoạn 2019- 2023, mỗi công đoàn cơ sở phải thực sự là một địa chỉ phúc lợi đoàn viên và người lao động; phối hợp với chủ sử dụng lao động nâng cao chất lượng chuyên môn của người lao động.
Tăng cường hợp tác quốc tế về xây dựng GCCN nhằm tranh thủ những kinh nghiệm phù hợp của các nước, nhất là tỉnh Sê Koong (Lào) và các nước có nguồn vốn và doanh nghiệp đầu tư nhiều vào Quảng Nam.
Tóm lại, GCCN tỉnh Quảng Nam đang đứng trước những yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và phát triển địa phương nhanh và bền vững. Muốn vậy, GCCN một mặt phải tự vươn lên về mọi mặt, ngang tầm với sự nghiệp CNH, HÐH, hội nhập quốc tế; mặt khác cần có sự quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện và là trách nhiệm của các cấp ủy Ðảng, chính quyền, của cả hệ thống chính trị.

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Truyền hình Lao động và Công đoàn


  Liên kết website

  BẢN QUYỀN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NAM
  Giấy phép :15/GP-TTĐT
  Địa chỉ : 10 Trần Phú - TP.Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
  Điện thoại : 02353.852.510 - Fax : 02353.812.395
  Email: congdoanqnam@gmail.com
  Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

  Tổng số lượt truy cập

  00002272723