Get Adobe Flash player
Chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tài khoản

Tài khoản  
 

Thư viện video

Thư viện Âm nhạc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về Website này?
PHÒNG, CHỐNG MA TÚY
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hiền .Ngày đăng: 19/09/2017 .Lượt xem: 217 lượt.
Đặng Văn Chương

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền và Công đoàn các cấp trong tỉnh Quảng Nam đã quán triệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, Kết luận số 95 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 121 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam triển khai thực hiện Kết luận số 95 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Các cấp, các ngành, cơ quan chức năng cùng với Công đoàn các cấp trong tỉnh Quảng Nam phối hợp thực hiện công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy trong CNVCLĐ. Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm CNVCLĐ trong công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy; đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền, xây dựng được nhiều phong trào, mô hình, chuyên mục tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh Quảng Nam đối với CNVCLĐ trong tỉnh.
Các cơ quan chức năng, lực lượng chuyên trách đã tập trung đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy trong CNVCLĐ. Xây dựng mô hình phòng, chống và cai nghiện ma túy có hiệu quả. Các hiệp định, điều ước, thỏa thuận hợp tác quốc tế, đặc biệt là hợp tác với tỉnh Sê Kong (Lào) trong đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma túy thực hiện tốt. Những kết quả nêu trên đã góp phần quan trọng vào việc giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh Quảng Nam trong những năm qua.
Việc đầu tư cho công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy là đầu tư cho sự phát triển bền vững của tỉnh Quảng Nam. Đưa công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Ưu tiên đầu tư ngân sách, đẩy mạnh xã hội hóa, đồng thời, tranh thủ sự tài trợ của quốc tế trong công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Phòng ngừa là giải pháp mang tính cơ bản, chiến lược lâu dài, Công đoàn các cấp đã gắn công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy với việc thực hiện các chương trình mục tiêu về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS, phòng, chống mua bán người, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh Quảng Nam.
Trong thời gian vừa qua, công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy được đưa vào chương trình hoạt động hằng năm của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam để có sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên đối với công đoàn các cấp. Cấp ủy, chính quyền và công đoàn các cấp thường xuyên nghe các ngành chức năng báo cáo và chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống, kiểm soát ma túy đã đề ra. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tăng cường giám sát các cấp, các ngành trong việc thực hiện Luật phòng, chống ma túy và việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, kiểm soát ma túy theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.
Các cấp chính quyền, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chỉ đạo các ngành, địa phương bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra theo Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực phòng, chống, kiểm soát ma túy; thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2273 của UBND tỉnh về Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 1507 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy sát với từng địa bàn, phù hợp với các đối tượng; chú trọng đối với những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy và các nhóm đối tượng có nguy cơ cao như: Thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, đồng bào vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới; công nhân lao động đang tham gia sản xuất, kinh doanh cũng như lưu trú của các phòng, nhà trọ của hộ gia đình tại các cụm công nghiệp thuộc huyện, thị và thành phố; các khu công nghiệp thuộc tỉnh. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh Quảng Nam đã đưa nội dung tuyên truyền, vận động phòng, chống ma túy thành nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên trong chương trình hoạt động của mình trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục xây dựng, nâng cao hiệu quả và nhân rộng các mô hình, phong trào, chuyên mục tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy; phát động toàn dân nhất là CNVCLĐ trong tỉnh tham gia tố giác tội phạm về ma túy. Tăng cường hợp tác và tranh thủ sự tài trợ của các tổ chức quốc tế trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; thực hiện tốt các hiệp định, điều ước, thỏa thuận hợp tác quốc tế liên quan đến phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Nghĩa tình Thanh Hóa-Quảng Nam
Trên 2.500 người tham gia kỳ 3 cuộc thi tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVI
Đảng bộ LĐLĐ tỉnh: quán triệt Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII
Đối thoại chính sách, pháp luật lao động với doanh nghiệp
Kết thúc Liên hoan tiếng hát "Người lao động đất Quảng" năm 2018
Trao thưởng kỳ 2 cuộc thi tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVI
2.909 người tham gia kỳ 1 cuộc thi tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVI
Gặp mặt con thương binh, con liệt sỹ, con mẹ Việt Nam anh hùng
Cơ quan LĐLĐ tỉnh: nâng cao kiến thức về công tác phòng cháy, chữa cháy
Công đoàn tham gia giám sát về môi trường tại các doanh nghiệp
    
1   2   3   4   5   6   7  
    
Các tin cũ hơn:
Cần tăng cường hơn nữa công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình hiện nay
Kết quả bước đầu khảo sát chăm sóc mắt cho công nhân tại công ty Giày Rieker Việt Nam
BÁC HỒ VỚI GIAI CẤP CÔNG NHÂN
Đẩy mạnh hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ
GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC VIỆT NAM GÓP PHẦN XÂY DỰNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Tập huấn Chăm sóc sức khỏe mắt cho nhóm trưởng công nhân tại Công ty Giày Rieker Việt Nam
Triển khai Dự án “Chăm sóc sức khỏe mắt cho công nhân” tại công ty Giày Rieker Việt Nam
Khởi công xây nhà “Mái ấm công đoàn” thứ 2 cho CNLĐ từ món quà của Thủ tướng
Gặp mặt kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
GIAI CẤP LÃNH ĐẠO
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

 
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập