Get Adobe Flash player
Chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tài khoản

Tài khoản  
 

Thư viện video

Thư viện Âm nhạc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về Website này?
BÁC HỒ VỚI GIAI CẤP CÔNG NHÂN
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hiền .Ngày đăng: 06/09/2017 .Lượt xem: 428 lượt.
Đặng Văn Chương

Bác Hồ rất nhiều lần đề cập tới những nguyên nhân thắng lợi của cách mạng Việt Nam nói chung, cách mạng tháng Tám nói riêng. Tư tưởng nhất quán của Người là cách mạng tháng Tám thành công vì có ba điều kiện không thể thiếu được đối với bất cứ cuộc cách mạng phản đế nào ở một nước thuộc địa: đó là sự lãnh đạo của giai cấp công nhân; sự thành lập Mặt trận dân tộc phản đế rộng rãi và khởi nghĩa vũ trang. Vai trò lãnh đạo cách mạng của giai cấp công nhân, được Hồ Chí Minh nói tới không chỉ trong cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân mà trong suốt cả quá trình cách mạng Việt Nam. Nói chuyện với công nhân mỏ Quảng Ninh tháng 10-1957, Bác chỉ rõ “Tóm lại công nhân là giai cấp lãnh đạo, các chú đã hiểu như thế và đồng bào cũng hiểu như thế”. Tháng 12-1959, Bác Hồ nhấn mạnh Nhà nước ta dựa trên nền tảng liên minh công-nông do giai cấp công nhân lãnh đạo “đó là một thực tế vĩ đại đã đem lại cho nhân dân ta những thắng lợi cách mạng cực kỳ to lớn và đảm bảo cho việc thực hiện những nhiệm vụ cách mạng của toàn dân trong từng giai đoạn mới”.
Theo Hồ Chí Minh, những nhân tố chủ yếu đảm bảo cho giai cấp công nhân Việt Nam giữ vững, phát huy vai trò lãnh đạo đối với cách mạng Việt Nam là: Giai cấp công nhân Việt Nam có những đặc tính mà các giai cấp, tầng lớp xã hội khác không thể có, đó là tính cách mạng kiên quyết, triệt để, tính tập thể tổ chức và kỷ luật cao. Có lý luận cách mạng, khoa học là chủ nghĩa Mác-Lênin dẫn dắt, Bác viết “Tư tưởng của giai cấp công nhân là tư tưởng lãnh đạo. Kế thừa kinh nghiệm và được sự giúp đỡ của phong trào vô sản quốc tế”.
Bác Hồ nhấn mạnh, chỉ có giai cấp công nhân là dũng cảm nhất, luôn luôn gan góc đương đầu với bọn đế quốc thực dân. Với lý luận cách mạng tiền phong và kinh nghiệm của phong trào vô sản quốc tế, giai cấp công nhân tỏ ra là người lãnh đạo xứng đáng nhất, tin cậy nhất của nhân dân Việt Nam. Khẳng định vai trò lãnh đạo cách mạng nước ta, thuộc về giai cấp công nhân Việt Nam, ngay từ khi giai cấp này còn nhỏ bé, chưa tập trung cao là một đóng góp quan trọng của Bác. Hơn ai hết Bác Hồ hiểu rõ những hạn chế của giai cấp công nhân Việt Nam. Bác cũng biết rằng còn có người băn khoăn, lo lắng về những hạn chế ấy. Bác đã bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này “có người nói giai cấp công nhân Việt Nam số người còn ít, không lãnh đạo được cách mạng. Nói như vậy không đúng. Lãnh đạo được hay không là do đặc tính cách mạng, chứ không phải do số người nhiều hay ít của giai cấp ấy”. Từ những cơ sở lý luận và thực tiễn nêu trên. Bác Hồ chốt lại “cho nên quyền lãnh đạo cách mạng chỉ do giai cấp công nhân nắm”.
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, giai cấp công nhân lãnh đạo cách mạng, sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam không mâu thuẫn mà có mối liên hệ khăng khít với nhau. Bác nhiều lần chỉ rõ giai cấp công nhân và chính đảng của nó. Năm 1959, Bác viết “Năm 1930, Đảng Cộng sản Đông Dương, chính Đảng của giai cấp công nhân được thành lập… cách mạng Việt Nam từ đó được giai cấp công nhân và chính đảng của nó thống nhất lãnh đạo, đã phát triển nhanh chóng và vững chắc”. Với Bác Hồ sự lãnh đạo của giai cấp công nhân và của Đảng đối với cách mạng Việt Nam là không thể tách rời đến mức giai cấp công nhân và Đảng có thể đổi chỗ cho nhau. Câu trích dẫn trên, Bác đặt giai cấp công nhân trước Đảng. Trong một số trường hợp khác Bác đặt Đảng trước giai cấp công nhân. Năm 1953, Bác Hồ viết: “dưới sự lãnh đạo của Đảng và giai cấp công nhân, nhân dân đánh đổ đế quốc phong kiến”. Với Bác khi nói về vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam, người luôn nhất quán đó là giai cấp công nhân và Đảng.
Trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, mọi người rất chú ý đến câu hỏi Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của ai? Rất nhiều lần Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng Lao động Việt Nam, Đảng ta, Đảng của chúng ta là Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam”. Tư tưởng này không chỉ thể hiện trong những văn kiện thông qua tại hội nghị thành lập Đảng, tháng 2-1930 trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân mà cả thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà. Tháng 4-1960 trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân chuẩn bị tiến tới Đại hội III của Đảng, để hướng dẫn cán bộ, đảng viên, nhân viên thảo luận cương lĩnh, điều lệ Đảng, một cách thiết thực, Bác viết “Đảng ta là Đảng của giai cấp công nhân”. Đây là quan điểm chủ đạo nhất quán của Người.
Tuy vậy, trong một số trường hợp khi trả lời câu hỏi đảng của ai? Hồ Chí Minh còn có những cách thể hiện khác. Báo cáo chính trị tại Đại hội II của Đảng, tháng 2-1951, Bác chỉ rõ “trong giai đoạn này quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động và toàn thể dân tộc là một. Chính vì vậy, Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cho nên nó phải là Đảng của cả dân tộc Việt Nam”. Hơn thế nữa, Người có lúc còn nói Đảng ta là Đảng của toàn dân. Trong tác phẩm thường thức chính trị viết 1953, Bác Hồ chỉ rõ “Đảng ta có chục vạn đảng viên ở các cấp chính quyền, ở trong bộ đội, ở các xí nghiệp, các trường học, các nông thôn, Đảng đều liên hệ chặt chẽ với quần chúng như chân tay ruột thịt. Ở Trung ương thì có những đồng chí nhiều kinh nghiệm, giàu quyết tâm, một lòng một chí phục vụ giai cấp và nhân dân. Vì vậy Đảng của giai cấp công nhân lao động mà cũng là Đảng của toàn dân”. Khi Hồ Chí Minh nói Đảng của dân tộc, của toàn dân. Người muốn nhấn mạnh hai ý: một là, Đảng tiêu biểu, đại diện cho lợi ích của cả dân tộc, của toàn dân; hai là, đảng viên của Đảng không chỉ xuất thân từ giai cấp công nhân mà từ tất cả các giai cấp, các tầng lớp khác trong dân tộc và toàn dân, Đảng gắn bó chặt chẽ với dân tộc, với toàn dân. Tháng 10-1957, Bác Hồ nói “Đảng là tổ chức tiền phong của giai cấp công nhân đồng thời cũng là đội tiên phong của dân tộc”.
Nghiên cứu về Hồ Chí Minh, về Đảng, chúng ta nhận thấy quan điểm nhất quán của Người. Trong một số trường hợp khi Bác đề cập đến Đảng của dân tộc, của nhân dân, của toàn dân thì trước đó phải là của giai cấp công nhân hoặc trước hết là giai cấp công nhân. Rất nhiều lần Hồ Chí Minh nói Đảng ta là Đảng của giai cấp công nhân, giai cấp cần lao, việc vận dụng tư tưởng Bác Hồ về Đảng nói chung, về bản chất của Đảng nói riêng cần có một cách nhìn tổng thể, toàn diện, không chỉ căn cứ vào một câu nói hoặc quan điểm cụ thể nào đó. Là Người hiểu rõ những mặt mạnh, mặt hạn chế của giai cấp công nhân Việt Nam, nên Người rất quan tâm tới chủ trương, biện pháp để xây dựng giai cấp công nhân phát triển về số lượng, vững vàng về chất lượng.
Theo Hồ Chí Minh, những người làm nghề thủ công, làm thuê ở các cửa hàng cũng có thể gọi họ là công nhân. Tuy vậy, lực lượng chủ chốt của giai cấp công nhân là những người làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp, hầm mỏ. Bác nhấn mạnh “nhưng chỉ công nhân công nghệ là đại biểu cho các đặc tính của giai cấp công nhân”. Từ những năm 20 của thế kỷ trước, Người đã nói tới công nghệ. Trong những năm kháng chiến chống Pháp, Người nhiều lần đề cập tới công nghệ. Với Bác, sự phát triển của công nghệ gắn liền với sự lớn mạnh của giai cấp công nhân. Năm 1953, Bác Hồ đề cập “Mai sau công nghệ của ta ngày càng phát triển thì số công nhân ngày càng tăng thêm”. Khi miền Bắc bước vào thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội, Bác tiếp tục đề cao công nghệ. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, công nghệ không chỉ giữ vai trò lãnh đạo, cải tạo nền kinh tế quốc dân mà còn là nhân tố bảo đảm địa vị độc lập tự chủ của đất nước, Bác Hồ khẳng định “không xây dựng công nghệ thì không giữ được địa vị độc lập của nước mình”. Với Bác, công nghệ gắn liền với tiên tiến, hiện đại và công nghiệp nặng.
Chính vì vậy, công nhân trong những lĩnh vực ấy mới đại biểu cho những đặc tính của giai cấp công nhân hiện đại, với công nghiệp nặng. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, công nghiệp hoá gắn bó với công nghiệp nặng, với việc xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ và xây dựng giai cấp công nhân hiện đại. Bác Hồ nhấn mạnh công nghiệp nặng “để xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải quyết tâm phát triển công nghiệp nặng”, trong một số trường hợp Bác đặt công nghiệp nặng bên cạnh công nghiệp hoá như là sự đồng nhất hai khái niệm. Năm 1960 Hồ Chủ tịch nói “Muốn biến đổi đời sống sung sướng mãi mãi phải công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, phải xây dựng công nghiệp nặng”. Bác đặt vấn đề “giai cấp công nhân, là giai cấp lãnh đạo, phải làm thế nào để xứng đáng để người ta tin cậy”.
Hiện nay đội ngũ giai cấp công nhân Việt Nam tiếp thu nhanh, làm chủ khoa học công nghệ cao, hiện đại, đã và đang lao động miệt mài ngày đêm làm ra những sản phẩm, công trình tiên tiến, hiện đại cho đất nước. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận công nhân ý thức kỷ luật lao động còn hạn chế, tùy tiện trong lao động và nghỉ ngơi. Chính vì vậy, để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đòi hỏi cần quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, đào tạo và đào tạo lại nghề cho công nhân để theo kịp với tình hình hiện nay theo quy hoạch, kế hoạch. Trong lúc này chúng ta cần phải tiếp tục vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh cho phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, của thời kỳ mở cửa, hội nhập quốc tế./.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Nghĩa tình Thanh Hóa-Quảng Nam
Trên 2.500 người tham gia kỳ 3 cuộc thi tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVI
Đảng bộ LĐLĐ tỉnh: quán triệt Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII
Đối thoại chính sách, pháp luật lao động với doanh nghiệp
Kết thúc Liên hoan tiếng hát "Người lao động đất Quảng" năm 2018
Trao thưởng kỳ 2 cuộc thi tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVI
2.909 người tham gia kỳ 1 cuộc thi tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVI
Gặp mặt con thương binh, con liệt sỹ, con mẹ Việt Nam anh hùng
Cơ quan LĐLĐ tỉnh: nâng cao kiến thức về công tác phòng cháy, chữa cháy
Công đoàn tham gia giám sát về môi trường tại các doanh nghiệp
    
1   2   3   4   5   6   7   8  
    
Các tin cũ hơn:
Đẩy mạnh hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ
GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC VIỆT NAM GÓP PHẦN XÂY DỰNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Tập huấn Chăm sóc sức khỏe mắt cho nhóm trưởng công nhân tại Công ty Giày Rieker Việt Nam
Triển khai Dự án “Chăm sóc sức khỏe mắt cho công nhân” tại công ty Giày Rieker Việt Nam
Khởi công xây nhà “Mái ấm công đoàn” thứ 2 cho CNLĐ từ món quà của Thủ tướng
Gặp mặt kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
GIAI CẤP LÃNH ĐẠO
CÔNG ĐOÀN THAM GIA ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA
TRI ÂN
Khởi công xây nhà “Mái ấm công đoàn” cho CNLĐ do Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

 
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập