Get Adobe Flash player
Chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tài khoản

Tài khoản  
 

Thư viện video

Thư viện Âm nhạc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về Website này?
GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC VIỆT NAM GÓP PHẦN XÂY DỰNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hiền .Ngày đăng: 22/08/2017 .Lượt xem: 1376 lượt.
Lưu Văn Thương
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

Chúng ta biết rằng, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, một động lực lớn thúc đẩy phát triển, là mục tiêu xây dựng, phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia. Để mất văn hóa hay làm cho bản sắc văn hóa dân tộc mờ nhạt hoặc bị lai căng, pha tạp thì dân tộc sẽ không còn sức sống, dẫn đến suy vong.
Văn hóa dân tộc là cái cốt lõi của bản lĩnh, bản sắc và những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta từ ngàn xưa cho đến ngày nay là tinh hoa, là của quý nhất được hun đúc suốt quá trình lịch sử đấu tranh sinh tồn và phát triển trước tự nhiên và xã hội, nó tạo nên cốt cách tinh thần Việt Nam, nó là nguồn sức mạnh để dân tộc ta đứng vững và phát triển suốt mấy ngàn năm lịch sử.
Trong chiều sâu bản sắc văn hóa dân tộc, chúng ta thấy ở quan niệm và lối sống của Người Việt Nam sớm hình thành và phát triển một nhân sinh quan, coi trọng sự hy sinh vì Tổ quốc, vì dân tộc, vì lợi ích của cộng đồng là nấc thang cao nhất của giá trị con người. Văn hóa dân tộc - truyền thống tốt đẹp của cha ông từ lớp này qua lớp khác đã tôi luyện, hun đúc cho con người Việt Nam ý chí quật cường, nuôi dưỡng và xây dựng tinh thần hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, tạo ra những quy tắc trong lối sống, trong đạo đức, điều chỉnh các hành vi xã hội của các cá nhân sẵn sàng xả thân vì nghĩa cả “vì nghĩa mà quên thân”. Với quan niệm về lối sống, đạo đức ấy, trong các quan hệ xã hội, cộng đồng người Việt đã sớm tạo nên sự hài hòa, phát huy được sức mạnh của từng cá nhân, của cả cộng đồng để chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược dù chúng hung hãn, to lớn đến mấy.
Những phẩm chất chung đặc trưng cho nền văn hóa dân tộc Việt Nam, hay nói cách khác là bản sắc văn hóa Việt Nam được thể hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau. Theo khuynh hướng phát triển tất yếu trong quá trình đấu tranh và hội nhập để tồn tại cho thấy nền văn hóa Việt Nam là hệ thống mở, mà tính nổi trội của nó là “không chối từ” các giá trị văn hóa tốt đẹp của nhân loại, là nền văn hóa “không sùng tín” đối với các yếu tố ngoại lai nếu như các yếu tố đó không phù hợp với truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Chính hai tính “không sùng tín”, và “không chối từ” ấy đã tạo ra bản lĩnh, sức sống, sức sáng tạo đặc trưng cho dân tộc Việt Nam mà đã được kiểm nghiệm qua nhiều đợt hội nhập quy mô lớn của các nền văn hóa phương Đông, phương Tây nhưng vẫn luôn giữ vững phẩm cách đặc trưng của mình mà không bị đồng hóa.
Trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay, chúng ta đang bị tác động bởi những yếu tố ngoại lai làm ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm, đến nền văn hóa của con người Việt Nam, ảnh hưởng đến quá trình xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam. Đảng ta đã xác định, xây dựng giai cấp công nhân nước ta lớn mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của mỗi người công nhân và của toàn xã hội.

Để xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh, trước hết, chúng ta phải tuyên truyền, giáo dục giai cấp công nhân Việt Nam luôn có ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc với những đặc trưng cơ bản vốn có làm nên bản sắc riêng biệt, với hai tính nổi trội đó là tính “không chối từ” và tính “không sùng tín”. Giai cấp công nhân Việt Nam hình thành cùng với sự hình thành và phát triển của sản xuất công nghiệp, cùng với sự phát triển của các nhà máy, xí nghiệp, hầm mỏ… Công nhân Việt Nam xuất thân chủ yếu từ nông dân nên tâm lý, tác phong của người công nhân phải thường xuyên rèn luyện mới phù hợp. Cơ chế mở cửa đón nhận những phát triển của khoa học công nghệ, cùng với đó là sự du nhập theo những trào lưu văn hóa nước ngoài vào Việt Nam với muôn hình muôn vẻ mà trong đó lẫn lộn những giá trị tinh hoa văn hóa nhân loại, những mặt trái với thuần phong mỹ tục của văn hóa Việt Nam lẫn lộn, đòi hỏi chúng ta phải có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục cho giai cấp công nhân nhận rõ đâu là những giá trị văn hóa nhân loại để chọn lọc tiếp thu nhằm bổ sung, củng cố hệ tư tưởng, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày một lớn mạnh về mọi mặt.
Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam để xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng nhằm góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của BCH TW Đảng khóa XI xác định: “Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Nghĩa tình Thanh Hóa-Quảng Nam
Trên 2.500 người tham gia kỳ 3 cuộc thi tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVI
Đảng bộ LĐLĐ tỉnh: quán triệt Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII
Đối thoại chính sách, pháp luật lao động với doanh nghiệp
Kết thúc Liên hoan tiếng hát "Người lao động đất Quảng" năm 2018
Trao thưởng kỳ 2 cuộc thi tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVI
2.909 người tham gia kỳ 1 cuộc thi tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVI
Gặp mặt con thương binh, con liệt sỹ, con mẹ Việt Nam anh hùng
Cơ quan LĐLĐ tỉnh: nâng cao kiến thức về công tác phòng cháy, chữa cháy
Công đoàn tham gia giám sát về môi trường tại các doanh nghiệp
    
1   2   3   4   5   6   7   8  
    
Các tin cũ hơn:
Tập huấn Chăm sóc sức khỏe mắt cho nhóm trưởng công nhân tại Công ty Giày Rieker Việt Nam
Triển khai Dự án “Chăm sóc sức khỏe mắt cho công nhân” tại công ty Giày Rieker Việt Nam
Khởi công xây nhà “Mái ấm công đoàn” thứ 2 cho CNLĐ từ món quà của Thủ tướng
Gặp mặt kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
GIAI CẤP LÃNH ĐẠO
CÔNG ĐOÀN THAM GIA ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA
TRI ÂN
Khởi công xây nhà “Mái ấm công đoàn” cho CNLĐ do Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ
Hội nghị BCH LĐLĐ tỉnh lần thứ 14, khóa XV: thông qua nhiều nội dung quan trọng
Khối LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng giao ban công tác quý II/2017
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

 
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập